Извършване на анализи на текущото състояние на организацията (GAP анализ) по отношение на съответствието на бизнес процесите с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Извършване на анализи на текущото състояние на организацията (GAP анализ) по отношение на съответствието на бизнес процесите с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Изискванията на Регламента (GDPR) се прилагат за всички организации, които обработват лични данни, намиращи се на територията на ЕС, независимо дали обработването се извършва в ЕС, или не.

Организации, които не са привели дейностите си в съответствие с нормативните изисквания на Регламента подлежат на значително завишени санкции – като максимум в размер до 4% от годишния световен оборот на организацията или до 20 млн. Евро, а за публичните организации са възможни включително административни санкции.

Би Ен Груп БГ ООД предлага извършване на GAP анализ / анализ на текущото състояние по отношение на съответствието на бизнес процесите с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), който включва следните основни компоненти:

  • Анализ на бизнес процесите, които включват обработка на лични данни и съответствието им с новите изисквания на Регламента;
  • Базов или цялостен ИТ одит и одит на информационната сигурност за системите и компонентите, които обслужват процеси свързани с обработката на лични данни;
  • Изготвяне на Доклад с препоръки за привеждане на дейностите и системите на организацията в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).